HomeHolland KroonSchagenGastenboekWie zijn wijContact
*
STERK IN DE KERN Sociaal Democratisch Collectief
Statuten

Huishoudelijk reglement SociaalDemocratischCollectief

 

1. De afdelingen.
Afdelingen zijn onlosmakelijk verbonden met de vereniging en functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
Afdelingen die zich afsplitsen van de vereniging verliezen het recht de naam, logo en dergelijke van de vereniging te gebruiken. Gelden en ter beschikking gestelde materialen, in eigendom van de vereniging zijnde, worden in dat geval terstond aan het bestuur van de vereniging ter beschikking gesteld.

 

2. Reglement ten behoeve van verkiezingen in publieke organen.
Door of vanwege de Algemene Ledenvergadering wordt een kandidaatstellingsreglement opgesteld.

 

3. Afdracht van vergoedingen.
In afwijking van het gestelde in artikel 20 lid 4 van de statuten dragen leden, die de vereniging vertegenwoordigen in publieke organen vooralsnog niet de hen toekomende vergoeding af, maar dragen zij 15% van de door hen genoten vergoedingen af aan vereniging. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van het publieke orgaan ten behoeve van de belastingdienst. De afdracht geschiedt maandelijks. De eindafrekening geschiedt een maand na afloop van het kalenderjaar, dan wel binnen een maand na ontvangst van bedoelde opgave.

 

4. Contact met de pers zal geschieden via de secretaris of de voorzitter.
Schriftelijke uitingen naar de media gaan via het bestuur.

 

 

STATUTEN

 

Artikel 1 – Naam, zetel en werkgebied
1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Vereniging Sociaal Democratisch Collectief.
Zij is gevestigd in de gemeente Schagen.
Het werkgebied bestrijkt alle gemeenten gelegen in de provincie Noord-Holland.
Artikel 2 – Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel: het uitdragen van sociale waarden door middel van democratische besluitvorming in de politiek, alsmede het opkomen voor anderen in de samenleving die sociale en politieke steun kunnen gebruiken.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- activiteiten die het doel ondersteunen te organiseren in het werkgebied;
- deelname aan verkiezingen in de openbare bestuursorganen;
- activiteiten die kunnen helpen het sociaal democratische gedachtegoed uit te kunnen dragen.
Artikel 3 - Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de vereniging bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. contributies;
b. giften en donaties;
c. subsidies en sponsorbijdragen;
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Artikel 4 - Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
- natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder die het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging een warm hart toedraagt, mits diegene in Nederland woont of Nederlanders die in het buitenland wonen;
- en ieder ander die op voordracht van het bestuur tot de vereniging wordt toegelaten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet toelating door het bestuur bestaat geen beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering.
3. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden worden geschorst, als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
6. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang schriftelijk plaatsvinden.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door de ledenvergadering óf het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenvergadering óf het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. De ledenvergadering beslist zo spoedig mogelijk op het beroep, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het beroep. De uitspraak na het beroep van de ledenvergadering is bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet voldaan indien de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.
7. In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels opgenomen tot schorsing en royering van leden van de vereniging.
Artikel 5 – Aspirant-leden
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant-lidmaatschap. Aspirant-leden zijn niet ‘gewone’ leden, zonder stemrecht, maar aangeslotenen die kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn.
Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de aspirant-leden.
3. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per boekjaar, wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het aspirant-lid open staan.
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen, leeftijden en adressen van de aspirant-leden zijn vermeld.
Artikel 6 - Donateurs
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
3. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd.
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.
Artikel 7 - Contributie van de leden
1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.
Artikel 8 - Bestuur: samenstelling en benoeming
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die in geval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering casu quo het bestuur zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het bestuur uit.
2. De algemene vergadering benoemt de voorzitter. Hij/zij is de bindende factor tussen de leden en het bestuur.
Het bestuur kiest uit haar midden de overige bestuursleden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.
Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.
De voordracht is niet bindend.
4. a. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Artikel 9 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
- door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
- door het vrijwillig aftreden van een bestuurslid;
- door overlijden van een bestuurslid;
- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).
b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degeen die de vergadering bijeenroept.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Besluiten kunnen slechts worden genomen nadat alle leden van het bestuur in kennis zijn gesteld van de te nemen besluiten.
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geachte te zijn afgewezen.
7. Het bestuur krijgt een mandaat voor handelen vanuit de Algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan een bestuur bevragen over genomen besluiten.
Artikel 11 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
c. het ter leen verstrekken van gelden;
d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen.
g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 13 – Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, zoals blijkt uit de inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook indien tussen de vereniging en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
Artikel 14 – Verslaggeving en Verantwoording
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht en – indien de vereniging een onderneming voert – wordt de staat van baten en lasten aangevuld met het bedrag van de netto-omzet van deze onderneming, samen te noemen: ‘de jaarstukken’.
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.
Artikel 15 – De algemene vergadering; bevoegdheid; jaarvergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur aan de algemene vergadering de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor.
Artikel 16 – Oproeping tot de vergadering
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een twintigste deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
- een publicatie in het verenigingsorgaan; of
- een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste dertig (30) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
5. Ieder lid heeft het recht agendapunten aan te dragen en dient dit minimaal twee (2) weken voor de vergadering in te dienen.
Artikel 17 – Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige leden van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.
2. Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Het stemrecht van een minderjarig lid kan slechts worden uitgeoefend door diens wettelijk vertegenwoordiger.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 18 – Besluitvorming door de algemene vergadering
1. Voor zover in deze statuten of door bij door de algemene ledenvergadering vastgesteld reglement niet anders is bepaald worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn afgewezen.
De algemene ledenvergadering kan rechtsgeldig stemmen als tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de vergadering.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
Is het aantal vereiste leden niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven minimaal twee (2) weken na de datum van de oorspronkelijke datum, waarbij geen vereiste is voor het aantal aanwezige leden.
Tussen de uitnodiging voor deze vergadering en de datum van de nieuwe vergadering dient ook een termijn van twee (2) weken te liggen.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Verkiezingen van bestuursleden voor partijorganen,en van kandidaten voor een volksvertegenwoordiging vindt schriftelijk en geheim plaats. Van dergelijke verkiezingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt vastgesteld door de eerstvolgende vergadering van het bevoegd partijorgaan.
4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van een elektronisch communicatiemiddel uitoefenen.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproep niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.
Artikel 19 – Leiding van de vergadering; notulen
1. De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 20 – Openbare lichamen
1. Leden die kandidaat worden gesteld voor openbare lichamen dienen voorafgaande aan die kandidaatstelling een verklaring ondertekend te hebben waarin de verplichtingen zijn vastgelegd zoals geformuleerd in de volgende leden van dit artikel.
2. Leden van de vereniging die gekozen worden in openbare lichamen zullen deze functie uitoefenen in loyaliteit ten opzichte van de vereniging en zullen aanstonds deze functie en derhalve ook hun zetel ter beschikking stellen aan de vereniging wanneer het bestuur of ledenvergadering hierom verzoekt.
3. Binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek bedoeld in lid 2 staat beroep open bij de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het beroep.
4. Leden van de vereniging welke namens de vereniging zitting hebben of hebben gehad in openbare lichamen dragen de hen uit hoofde van die functie toekomende geldelijke vergoeding af aan de vereniging, waartegenover de vereniging hen de garantie geeft dat zij geen financieel nadeel zullen ondervinden van de uitoefening van deze functie.
Het bestuur, verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de leden van een vertegenwoordigend lichaam, kan voor de leden die zijn verkozen waartoe het lidmaatschap van de partij heeft bijgedragen, een bijdrage vaststellen welke door die leden dient te worden afgedragen aan dat bestuur.
Deze bijdragen zijn bestemd voor de financiering van onder andere verkiezingscampagnes. Het partijbestuur stelt voor de te hanteren hoogte van de bijdrage een richtlijn op.
Artikel 21 - Afdelingen
Afdelingen oprichten is mogelijk op voordracht van het bestuur en kan worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering.
Deze afdelingen zullen functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. De afdeling bestaat bij oprichting uit tenminste tien leden die in het gebied van de afdeling wonen of die door een schriftelijk besluit van het partijbestuur bij die afdeling zijn ingedeeld.
Artikel 22 – Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een bekrachtiing van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien (10) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het voorstel tot wijziging van de statuten dient tenminste veertien (14) dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis van de afdelingen te zijn gebracht.
4. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
In die vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden van de partijraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
5. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
Artikel 23 - Fusie; splitsing; omzetting
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 24 - Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen orgaan, waarvan het doel zoveel als mogelijk overeenkomst met dat van de vereniging.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
2. De vereniging wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Artikel 25 - Vereffening
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.
Artikel 26 – Reglementen
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van de partijorganen, bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen, verkiezingen, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt. In die gevallen waar het expliciet wordt vermeld in de statuten is het vaststellen van nadere regels in het huishoudelijk reglement verplicht.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
3. Wijziging van een huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering.
Artikel 27 – Aansprakelijkheid
Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap van de vereniging, tenzij grove schuld dan wel nalatigheid van de vereniging aantoonbaar is.
Artikel 28 – Slotbepaling
Waar in de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit de algemene ledenvergadering.


design created by www.webhostdesign.nl
Column M. Hovius
Statuten
sociaaldemocratischcollectief@live.nl